ROZPORZĄDZENIE

Zasady Agriturismo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY IL HIASSETTO FARMHOUSE

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Formularza rezerwacji, w przypadku jakichkolwiek nie wymienionych wyraźnie odniesień do aktualnych przepisów, dobrego smaku i zdrowego rozsądku każdego z nich w interesie wszystkich.

Kierownictwo i personel Agriturismo il Chiassetto

Dziękujemy za zainteresowanie i serdecznie witając, chcemy poinformować Cię o zasadach obowiązujących w domu. Dlatego prosimy o uważne przeczytanie zasad i zasad zachowania, które każdy gość musi przyjąć, aby nie zakłócać ani szkodzić innym osobom ani środowisku.
Struktura jest przede wszystkim rezydencją wielu gości, którzy zdecydowali się tam pozostać; dlatego prosimy o uszanowanie go i traktowanie go tak, jakbyście dbali o swój dom oraz dom krewnych i przyjaciół. W celu dobrego współistnienia prosimy o przestrzeganie nie tylko zasad podyktowanych prawem, ale także zasad podyktowanych zdrowym rozsądkiem i wzajemnym szacunkiem.
Wasza współpraca będzie niezbędna do spędzenia przyjemniejszego pobytu, dla naszej struktury i pracowników, którzy tam pracują oraz dla środowiska zewnętrznego, w którym jest umieszczony.
Nieprzestrzeganie co najmniej jednego punktu niniejszego rozporządzenia i zawartych w nim zasad może prowadzić do rozwiązania umowy z powiązanymi z tym konsekwencjami ekonomicznymi i prawnymi.
Zarząd domu wiejskiego zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z uwagi na możliwości i działanie usług poprzez opublikowanie zmian w recepcji domu wiejskiego i opublikowanie ich na stronie internetowej domu wiejskiego.
NASI PRACOWNICY MAJĄ DOKONYWANIE GOŚCI NA KAŻDĄ POTRZEBĘ, ABY UDOSTĘPNIĆ SWÓJ POBYT JAKO MOŻLIWY.

1) WSKAZANIA OGÓLNE:
a. Regulamin obiektu noclegowego „Agriturismo il Chiassetto” w Pardossi (PI) ma na celu zagwarantowanie wszystkim jednolitego, uporządkowanego, spokojnego i pokojowego korzystania z niego. Ma charakter umowny między „Agriturismo il Chiassetto” a Gościem, a zatem prośba o pobyt w Agriturismo i przyjęcie tej prośby przez „Agriturismo il Chiassetto” oznacza całkowitą akceptację niniejszego Regulaminu.
b. Wszyscy goście są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu wewnętrznego zakwaterowania, streszczonego w każdym apartamencie w odpowiednim folderze oraz w całości na stronie www.ilchiassetto.it
c. Nieprzestrzeganie przepisów i innych przepisów kierownictwa może skutkować usunięciem ze struktury sprawcy i związanym z tym zgłoszeniem tego faktu wszystkim krajowym i międzynarodowym organizacjom turystycznym, chyba że zostanie również zgłoszone organom publicznym w przypadku, gdy niezgodność mogłaby ewentualnie sugerować popełnienie przestępstwa.
d. Należy również przestrzegać wszystkich szczegółowych oznaczeń na znakach umieszczonych w obszarze będącym własnością i / lub odnoszących się do Agriturismo
e. Rodzice (lub ci, którzy zgodnie z prawem sprawują swoją władzę) są solidarnie odpowiedzialni za czyny popełnione przez ich małoletnie dzieci w Agroturystyce i są zobowiązani do nadzorowania ich oraz zapewnienia, aby zachowali uprzejme i pełne szacunku zachowanie wobec innych, pod własnym bezpośrednim nadzorem odpowiedzialność, w szczególności w zakresie obowiązku poszanowania ciszy, prawidłowego korzystania z łazienek, których nie można uznać za miejsca do zabawy lub spotkań, oraz sprzętu udostępnionego przez Konstrukcję jego Gościom. Wszelkie działania, które mogą przeszkadzać innym gościom, są zabronione. Zasadniczo należy przestrzegać wszystkich zasad tego regulaminu umowy.
f. Postępowanie zarówno dorosłych, jak i nieletnich jest uważane za istotne z punktu widzenia umowy, a zatem wszelkie naruszenie zasad niniejszego rozporządzenia oraz wspólnych zasad cywilnego współistnienia i dobrego funkcjonowania Agriturismo będzie skutkować zgodnie z orzeczeniem umownym zawartym w poprzez odwołanie się do Zarządu, natychmiastowe rozwiązanie umowy przez Gościa i usunięcie z Domu w ciągu 5 godzin od sporu o fakty. W takim przypadku Zarząd Agroturystyki ma prawo wstrzymać kwoty już wypłacone i zażądać pozostałych kwot, również w ramach odszkodowania za szkodę, z wyjątkiem prawa do odszkodowania za stwierdzoną większą szkodę.
g. Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami Republiki Włoskiej, ma prawo wydalić bez powiadomienia każdego, kto nie przestrzega Regulaminu lub zachowuje się w sposób powodujący uszkodzenie lub zakłócenie.
h. Personel wyznaczony przez Zarząd jest zobowiązany do egzekwowania Regulaminu wobec kogokolwiek. W samym akcie przyjmowania gościnności w Agriturismo, każdy Klient zgodnie z umową zobowiązuje się również do przedłożenia Urzędowi wspomnianego personelu, który w każdym przypadku jest zobowiązany z kolei zawsze przestrzegać prawa Republiki Włoskiej i zasad powszechnie przyjętych przez naszą kulturę kurtuazji i dobre maniery. Zgodnie z polityką agroturystyczną wszyscy goście mają prawo do szacunku i godnego traktowania, a jako odpowiedzialne ośrodki recepcyjne mamy obowiązek chronić gości przed niewłaściwym zachowaniem. Jeśli działania gościa zostaną uznane przez członka personelu za niewłaściwe lub jeśli zostanie zgłoszone nieodpowiednie zachowanie, farma zastrzega sobie prawo do podjęcia działań przeciwko gościowi po zweryfikowaniu tej sytuacji. W zależności od powagi działań gości agroturystyka może, według własnego uznania, poprosić o interwencję policji lub usunąć gości ze struktury.
i. Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, który będzie dostępny w recepcji Agriturismo i opublikowany na stronie internetowej www.ilchiassetto.it.
2) DATI PERSONALI:
a. Ai sensi del GDPR 2016/679, tutti i dati personali dei nostri Clienti saranno trattati sia mediante sistemi informatici sia manualmente, al fine di espletare obblighi fiscali (redigere fatture, registrare dati ecc.) e fornire il servizio richiesto.
b. Al momento dell'arrivo verrà richiesto ai clienti un documento di riconoscimento ai fini della comunicazione della presenza agli organi di polizia competenti.
3) PRENOTAZIONE:
a. Per informazioni è possibile contattare la reception e la Direzione dell’Agriturismo al telefono, via E-Mail o di persona.
b. Le prenotazioni si possono effettuare inviando una richiesta scritta all'indirizzo di posta elettronica prenota@ilchiassetto.it oppure telefonicamente.
c. Nella richiesta di prenotazione deve essere indicato il numero e tipo di appartamenti richiesti, nome, cognome, data di arrivo, data di partenza, numero di adulti e bambini, età dei bambini (per poter proporre preventivi su misura per le diverse esigenze), recapito telefonico, e-mail per comunicazioni. Vi preghiamo di indicare anche l'orario stimato del vostro arrivo.
d. ACCONTO/CAPARRA. A conferma della prenotazione, salvo diversa indicazione, è richiesto, come garanzia di prenotazione, il versamento con Bonifico Bancario di caparra confirmatoria, pari al 100% dell’importo dell’intero soggiorno. La cancellazione è gratuita entro 60 giorni dal check in. Il cliente perde il 70% dell’importo versato se cancella la prenotazione tra i 59 e i 20 giorni dal check in. Il cliente perde il 100% dell’importo versato se cancella la prenotazione oltre i 20 giorni dal check in e/o se non si presenta in struttura nel giorno indicato. Nel caso di ritardato arrivo rispetto alla data indicata nella prenotazione il cliente è tenuto a pagare l’importo complessivo dei servizi prenotati che gli sono stati riservati.
e. La prenotazione si ritiene valida anche con acconto (precedentemente concordato), purché in esso sia specificato il periodo e la durata dell’alloggio, l’indirizzo e il numero di telefono del mittente, l’arrangiamento (tipo di pensione) e la sistemazione.
f. Solo dopo aver ricevuto l’accredito della caparra, sarà comunicata la conferma dell'avvenuta prenotazione.
g. Le tariffe si intendono giornaliere (per notte) indipendentemente dall'ora di ingresso, compresa tra le 15:00 e le 18:00.
h. Il prezzo del soggiorno comprende: lenzuola per i letti (incluso: 1 set a persona a soggiorno); biancheria per il bagno (incluso: 1 asciugamano da doccia, 1 da viso e 1 da bidet a persona a soggiorno); biancheria per la cucina (incluso: 1 tovaglia e 1 canovaccio ad appartamento a soggiorno), l'uso di acqua e luce, piscina all'aperto (stagionale), 1 ingresso al nostro campo da minigolf (valido per 1 persona), degustazione di vino gratuita in una cantina di Terricciola e in una di Calci, parcheggio auto e barbecue (legna e carbone esclusi).
i. Il prezzo del soggiorno NON comprende: aria condizionata (su richiesta: € 10 al giorno), Minigolf (su richiesta: € 5 a partita per adulto; € 4 a partita per bambino); gas e riscaldamento (a consumo: € 4,50 m3), cambio biancheria (su richiesta: € 5 a persona a cambio).
4) VARIAZIONI ALLA PRENOTAZIONE, CANCELLAZIONI:
a. Nel caso che il cliente fosse impossibilitato ad occupare gli alloggi nel periodo prenotato a causa di difficoltà con i mezzi di trasporto, errori o altre ragioni personali, non è normalmente previsto rimborso per partenze anticipate o ritardi all’arrivo.
b. Preghiamo la gentile clientela di comprendere che il periodo prenotato sarà addebitato interamente anche in caso di partenza anticipata: dovrà essere comunque corrisposto per intero l'importo del solo pernottamento per le notti rimanenti.
c. I clienti che partono in anticipo sono tenuti a pagare l'appartamento per i restanti giorni della prenotazione ai sensi dell’art. 1385 -1386 cc
d. In caso di malintesi al momento della prenotazione, la direzione si impegna a provvedere, quando possibile, a diversa sistemazione in appartamenti o strutture equivalenti.
e. Per le disdette si addebita l’intera caparra e/o, nel caso in cui le condizioni di prenotazione prevedano il pagamento dell’intero importo con determinati giorni d’anticipo, si addebita l’intero importo previsto per il soggiorno.
f. PENALI: Nel caso di disdetta del contratto da parte del cliente prima dell’arrivo si applicano le seguenti clausole:
- In caso di disdetta comunicata per email almeno 60 giorni prima della data di arrivo prevista per il soggiorno, la caparra/acconto verrà rimborsata completamente, detratte le spese, dell’operazione di rimborso con un massimo di € 25,00;
- In caso di disdetta comunicata per email tra i 59 e i 20 giorni dalla data di arrivo prevista, il 30% della caparra versata potrà essere recuperato dal cliente entro l’anno solare dalla disdetta.
- Per disdette comunicate successivamente la caparra verrà interamente trattenuta.
g. La disdetta del contratto da parte del gestore comporta la corresponsione di una penale pari al doppio della caparra/acconto versata.
h. Fanno eccezione a queste regole le offerte speciali e particolari come le tariffe non rimborsabili, le prenota prima e simili: in questi casi non è riconosciuto alcun rimborso.
5) SALDO DEL SOGGIORNO:
a. Il saldo del soggiorno è dovuto entro 5 giorni dalla richiesta di prenotazione, tramite bonifico bancario o carta di credito. Per prenotazioni effettuate entro 5 giorni dal check in, il saldo è dovuto all'arrivo.
b. PRE AUTORIZZAZIONE, ADDEBITO su CARTA di CREDITO: Per le condizioni di scongelamento della pre-autorizzazione si prega di rivolgersi alla propria banca, l’Agriturismo non è responsabile di eventuali ritardi di scongelamento della somma da parte degli Istituti di Credito competenti. Al cliente che ne fa richiesta sarà rilasciata regolare ricevuta dell’operazione descritta.
c. PRECONTO e VERIFICA: prima del saldo del conto è possibile richiedere la visione del conto e degli addebiti per verifica. Eventuali errori o mancanze devono essere segnalati prima dell’emissione del conto.
d. FATTURA ELETTRONICA: La nostra struttura ha obbligo di emissione di fattura elettronica. Verranno utilizzati il nome, cognome, indirizzo e codice fiscale di chi ha effettuato la richiesta di prenotazione.  
e. SALDO: In caso di accordo per pagamento alla partenza e comunque il saldo di quanto dovuto (consumato o usufruito durante il soggiorno) deve essere corrisposto prima di effettuare il check out. È possibile saldare in contanti per un importo massimo di 2000,00 Euro (salvo modifiche alle leggi relative al pagamento in contanti) oppure anche con carta di credito. Attenzione, Travel Cheque e Assegni personali o circolari non sono accettati.
f. OSPITI NON DICHIARATI: Le eventuali persone ospitate nello stesso appartamento, ma non dichiarate al momento della prenotazione o al momento dell’arrivo, verranno addebitate al titolare della prenotazione con tariffa maggiorata del 40% sul prezzo giornaliero con facoltà da parte della direzione e della proprietà di denunciare alle autorità di P.S. tutte le persone non autorizzate, trovate all’interno dell’agriturismo.
g. ADDEBITO PERDITA CHIAVI e/o TELECOMANDO: La rottura della chiave, verrà conteggiata con un importo minimo di euro 15,00 per il duplicato. La perdita del telecomando verrà conteggiato con un importo minimo di euro 30,00.
h. ADDEBITO DANNI: Gli ospiti rispondono e vengono chiamati a risarcire danni da loro causati o causati da persone o animali sotto la loro responsabilità.
6) ARRIVO (Check In)
a. CONSEGNA APPARTAMENTI: la consegna degli appartamenti NON è prevista prima delle ore 15:00 (GMT+1) e verrà garantita fino alle ore 18:00 (GMT+1), salvo diversi accordi. Concordare, al momento della prenotazione, l'orario d'arrivo previsto.
b. ORARIO DI ARRIVO: Check-in 15:00 – 18:00 Eventuali arrivi successivi a questo orario devono essere segnalati alla Reception al momento della prenotazione e concordati per accettazione dalla stessa. Se per cause di forza maggiore, non sia possibile arrivare nei tempi previsti, è indispensabile avvertire l'Agriturismo. Qualora venga richiesta la disponibilità della appartamento in orari antecedenti gli orari stabiliti, la notte precedente verrà considerata come primo pernottamento
c. DOCUMENTI d’IDENTITA’: ALL'ARRIVO I GENTILI OSPITI, DOVRANNO ESSERE PROVVISTI DI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO.
d. ACCETTAZIONE MINORI: Età minima per affittare una appartamento: 18 anni. I minori devono essere accompagnati dai propri genitori/tutori/parenti in possesso di delega da parte del genitore/tutore.
e. REGISTRAZIONE di Pubblica Sicurezza: Al loro arrivo I clienti sono tenuti a consegnare alla reception i propri documenti e compilare il modulo per la Privacy. Tale documento verrà registrato al fine della Pubblica sicurezza. La non osservanza di tale obbligo costituisce violazione di norme del Codice Penale da parte nostra nei confronti delle Autorità di Pubblica Sicurezza. In caso di mancata consegna siamo obbligati a segnalare l’omissione agli organi competenti.
f. FORMALITA’ DI LEGGE da ASSOLVERE all’ARRIVO: l’ospite dovrà fornire, per disposizione nazionale, un documento idoneo ad attestarne l’identità, sia questo carta di identità o passaporto per tutti gli occupanti, in caso contrario l’esercente deve rifiutarne l’ospitalità (art.109 leggi P.S. come modificato dall’art.7 punto 2 della L.203/95). 
g. SEGNALAZIONE OSPITI dei CLIENTI: eventuali ospiti di clienti soggiornanti in struttura, anche se temporanei, dovranno essere concordati e segnalati al ricevimento e presentarsi con un documento d’identità. La presenza all’interno della struttura dovrà essere autorizzata dalla direzione, avendo comunque accesso esclusivamente alle aree comuni indicate dalla direzione ed in nessuna altra area della struttura.
h. TRATTAMENTO DEI DATI: I dati dei nostri ospiti sono trattati in conformità con la vigente normativa sulla privacy.
i. N° PERSONE ALLOGGIATE: In nessun caso è permesso l'alloggio a persone eccedenti il numero fissato nella prenotazione se non preventivamente concordato. Ci riserviamo il diritto di rifiutare l'ingresso all'alloggio se tale condizione non viene osservata. Gli ospiti non possono ricevere visite di parenti, amici, ecc. se non precedentemente concordato con la Direzione.
j. CONSEGNA CHIAVI: Le chiavi saranno consegnate al ricevimento a partire dall’orario indicato come check in (dalle ore 15:00 alle 18:00). Le chiavi saranno consegnate all’arrivo dopo l’aver esplicato le operazioni di registrazione anagrafica di P.S.
k. CONSEGNA APPARTAMENTO: se l'appartamento fosse già pronto prima dell'orario di check-in verrà assegnata subito, altrimenti sarà possibile lasciare il bagaglio presso di noi.
l. PUNTO di ACCOGLIENZA: Il punto di accoglienza all’arrivo è presso la reception della struttura.
m. PERSONE OCCUPANTI L’APPARTAMENTO: Ciascun alloggio può essere occupato esclusivamente dal numero di persone indicato per quella specifica unità abitativa. TUTTI I nominativi degli occupanti devono essere forniti alla reception.
n. POSTI AUTO: Sono garantiti posti auto all’aperto nel parcheggio dell’agriturismo.
o. VERIFICA dell’APPARTAMENTO: Vi preghiamo di segnalare subito eventuali danni o disservizi e malfunzionamenti che dovreste riscontrare nel prendere alloggio nel vostro appartamento. Eventuali danni riscontrati successivamente verranno a voi imputati.
p. ESPULSIONE e ALLONTANAMENTO: La Direzione, come previsto delle vigenti leggi della Repubblica Italiana, ha diritto di espellere senza preavviso chiunque non rispetti il regolamento o si comporti in modo da creare danno o disturbo.
7) PARTENZA (check-out)
a. RICONSEGNA APPARTAMENTI: la riconsegna delle appartamenti DEVE avvenire entro le ore 10:00 (GMT+1), salvo diversi accordi. Concordare, al momento della prenotazione, l'orario di partenza previsto. Prolungamenti non autorizzati oltre tale orario verranno considerati come prolungamento del soggiorno e addebitati.
b. PENALE per RITARDATA PARTENZA: Superate le ore 11:30 (tempo utile per il riassetto della appartamento), verrà addebitato al cliente il costo totale dell'appartamento per un giorno intero
c. ANTICIPATA PARTENZA: In caso d’anticipata partenza rispetto al periodo della prenotazione il cliente dovrà pagare per intero la somma concordata al momento della prenotazione. Qualora, nel giorno della vostra partenza (check out), prevedete di partire prima delle 8.00 am, preghiamo gentilmente di avvisarci il giorno prima.
d. SALDO del CONTO: Il conto deve possibilmente essere richiesto e, in caso di partenza prima dell’orario di apertura del ricevimento, saldato il giorno prima della partenza. La Reception/Cassa effettua i seguenti orari: 09.00 – 19.00. Sono accettati Contanti, Carte di Credito e Bancomat.
e. RICONSEGNA CHIAVI: Il giorno di partenza gli appartamenti devono essere lasciati liberi entro le ore 10:00 e le chiavi degli stessi devono essere consegnate presso la Reception al personale addetto che provvede al controllo di quanto dato in uso (onde evitare discussioni si invita a dare comunicazione di eventuali rotture, ecc.).
f. RITIRO DOCUMENTI e RICONSEGNA OGGETTI: Ricordatevi alla partenza di verificare di aver ritirato i vostri documenti e di consegnare le chiavi ed altre attrezzature fornite dall’agriturismo.

g. ADDEBITO PERDITA CHIAVI e/o TELECOMANDO: La rottura della chiave, verrà conteggiata con un importo minimo di euro 15,00 per il duplicato. La perdita del telecomando verrà conteggiato con un importo minimo di euro 30,00.
h. ADDEBITO DANNI: Gli ospiti rispondono e vengono chiamati a risarcire danni da loro causati o causati da persone o animali sotto la loro responsabilità.
i. PERMANENZA DOPO il CHECK OUT: I clienti possono fruire dei servizi dell’agriturismo entro l’orario massimo di rilascio degli appartamenti, ovvero entro le ore 10:00 del giorno di partenza. Ad insindacabile giudizio della direzione ai clienti può essere concessa la totale o parziale fruizione dei servizi dell’agriturismo (piscina con ombrellone, sdraio e lettino, spazi comuni, minigolf) anche dopo le ore 10:00 del giorno di partenza. Nel caso di ottenimento della sopra citata concessione i clienti sono tenuti all’osservanza di quanto previsto dal presente regolamento e dalle norme vigenti fino al momento della partenza.
l. DEPOSITO BAGAGLI: Il giorno della partenza è possibile lasciare il bagaglio in custodia presso di noi fino alle ore 17:00 (5.00pm)
8) PISCINA
a. L’Agriturismo il Chiassetto mette a disposizione dei gentili ospiti la piscina, aperta nei mesi estivi dalle ore 10:00 alle ore 19:00.
b. Gli Ospiti sono tenuti al rispetto del Regolamento della Piscina, riportato per esteso sul nostro sito www.ilchiassetto.it, nel cartello affisso all’ingresso della piscina e in forma sintetica in ogni appartamento, nell’apposita cartellina. 
c. Obrelloni, sdraio e altre attrezzature della piscina sono a disposizione di tutti gli ospiti. È consentito massimo 1 ombrellone + 2 lettini per ogni appartamento affittato.
9) REGOLE di COMPORTAMENTO durante il SOGGIORNO
a. PULIZIA e DISPONIBILITA’ DELL’APPARTAMENTO: Il cliente ha diritto ad avere l'appartamento a partire dalle ore 15:00 del giorno pattuito (giorno di arrivo). Durante il periodo di soggiorno l’appartamento sarà a completa disposizione degli ospiti. Non viene effettuata la pulizia giornaliera da parte dello staff. La biancheria da letto e da bagno non viene cambiata dalla direzione, se non su richiesta del cliente, previo pagamento di € 5 a persona.
b. OSPITI ESTERNI non REGISTRATI: Non è permesso, per motivi di Pubblica Sicurezza, agli ospiti di far accedere altre persone all’interno degli alloggi in qualsiasi orario. E’ vietato l’ingresso a persone esterne, le visite dei familiari o amici, devono essere autorizzate dalla Direzione, inoltre il visitatore è tenuto a lasciare presso la Direzione un documento d’identità che ritirerà all’uscita dell’Agriturismo. E' ASSOLUTAMENTE VIETATO FAR PERNOTTARE IN STANZA PERSONE CHE NON SIANO STATE REGISTRATE DAL PERSONALE AUTORIZZATO.
c. ACCESSO del personale negli APPARTAMENTI OCCUPATI: Qualora per motivi di manutenzione o altri motivi fosse necessario da parte del personale dell’agriturismo accedere ad un appartamento occupato, l'Agriturismo si impegna a informare gli ospiti sulle eventuali necessità di ingresso da parte del personale in un appartamento occupato.
d. BIANCHERIA: E' ASSOLUTAMENTE VIETATO PORTARE IN PISCINA LA BIANCHERIA DELL'HOTEL AD USO ESCLUSIVO DELLE STANZE. IN CASO DI BIANCHERIA MANCANTE, SAREMO COSTRETTI AD ADDEBITARLA SUL CONTO.
e. TAVOLI, SEDIE e SDRAIO ESTERNI: sono previsti in alcune categorie di appartamenti dove possibile. E’ vietato portare sulla terrazza le sedie e le sdraio in uso in altre aree comuni come il gazebo o la piscina.
f. COMPORTAMENTO: Si chiede ai gentili clienti di tenere un comportamento rispettoso all’interno della struttura durante l’intero periodo del loro soggiorno.
- A qualunque ora, all'interno della struttura, devono essere evitati comportamenti, attività, giochi e uso di apparecchiature che provochino disturbo agli altri ospiti.
- Gli adulti sono responsabili del comportamento dei minori a loro affidati.
- Deve essere sempre mantenuto un comportamento che in nessun momento della giornata ed in nessun modo danneggi l'altrui tranquillità.
- Si prega di non sbattere le porte ma di accompagnarle, se si torna in appartamento tardi per favore chiudere la porta del vostro appartamento con delicatezza per non disturbare chi già dorme.
- Come già chiarito al punto 1, Secondo la politica dell'agriturismo, tutti gli ospiti godono del diritto a un trattamento rispettoso e dignitoso e, in quanto strutture di accoglienza responsabili, abbiamo l'obbligo di proteggere gli ospiti da comportamenti inopportuni. Qualora le azioni di un ospite venissero giudicate inopportune da un membro del personale, o qualora venisse segnalato un comportamento inappropriato, l'agriturismo si riserva il diritto di intraprendere azioni nei confronti dell'ospite, dopo aver verificato tale situazione. A seconda della gravità delle azioni degli ospiti, l'agriturismo può, a propria discrezione, richiedere l'intervento delle forze dell'ordine o allontanare gli ospiti dalla struttura.
g. USO DEGLI APPARTAMENTI: Le stanze sono arredate in maniera semplice. Anche se non di grande valore, tali suppellettili sono “beni di famiglia” e meritano tutto il rispetto possibile.
- Eventuali danni arrecati a mobili, suppellettili o attrezzature saranno adeguatamente valutati con i titolari dell'esercizio per il relativo rimborso.
- All'interno della camera da letto o del bagno troverete tutto ciò di cui avete bisogno: coperte, cuscini, asciugamani, pentole, stoviglie, etc. È vietato portare all'esterno qualsiasi cosa si trovi negli appartamenti, nei bagni o comunque nei locali interni dell’agriturismo (es. telo doccia etc.).
- Mantenere puliti e in ordine tutti gli ambienti.
- Abbiate cura di spegnere la luce e i condizionatori quando siete fuori dall’appartamento. Se accendete il condizionatore, DOVETE ASSICURARVI CHE LE FINESTRE SIANO CHIUSE.
- NON SIAMO RESPONSABILI IN ALCUN MODO DEGLI OGGETTI DI VOSTRA PROPRIETÀ LASCIATI INCUSTODITI NEGLI APPARTAMENTI pertanto siete pregati di non lasciare oggetti di valore incustoditi al loro interno. A vostra disposizione, all’interno dell’armadio in camera da letto, è installata una cassetta di sicurezza, in cui potrete lasciare in custodia piccoli oggetti o denaro.
- Non gettare nel WC sostanze diverse da quelle per il quale è stato concepito. Non intasare il WC con pannolini, carta o altro materiale ingombrante. Utilizzare gli appositi cestini. I costi per un eventuale spurgo saranno addebitati al Cliente.
- Vietato l'uso negli appartamenti dell'Agriturismo di strumenti musicali elettrici e/o elettronici diversi da quelli in dotazione.
h. AVVISI, REGOLE e DIVIETI: SILENZIO, ORDINE, CONTEGNO E COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELL'AGRITURISMO
E’ vietato all’interno dei locali: fumare, fare uso di sostanze stupefacenti, parlare ad alta voce, gridare, sbattere porte o finestre, collegare all’impianto elettrico qualsivoglia elettrodomestico portato al seguito, (ad eccezione del rasoio elettrico alle prese del bagno), permettere ai bambini di girovagare per i vari ambienti. Devono essere altresì rispettate tutte le indicazioni specifiche riportate nei cartelli posti nell’area di proprietà e/o di pertinenza dell’Agriturismo
- E' vietato fare bagni notturni in piscina
- E’ vietato lanciare oggetti sia dalla terrazza che dalle finestre degli appartamenti
- Gioco con la palla e simili. Non è consentito praticare giochi con il pallone al di fuori degli spazi e degli orari ad essi destinati.
- Musica e Radio: Non è consentito ascoltare la radio negli spazi comuni e/o aperti al pubblico se non esclusivamente a mezzo degli appositi auricolari
- Rumori molesti: E’ vietato usare zoccoli, radio ad alto volume e qualsiasi altro oggetto che possa arrecare disturbo
- E’ obbligo rispettare la vegetazione, il terreno, l’igiene e la pulizia, eventuali danni saranno addebitati a chi li arreca.
- ALL'ARRIVO LE STANZE SONO A DISPOSIZIONE A PARTIRE DALLE ORE 15:00 E DEVONO ESSERE LASCIATE LIBERE IL GIORNO DI PARTENZA ENTRO LE ORE 10:00
i. Abbigliamento: All’interno dell’Agriturismo è richiesto un abbigliamento decoroso e rispettoso della sensibilità e del pudore altrui.
- Non è consentito danneggiare piante e fiori nel giardino
- Non è consentito entrare in settori riservati al personale dell’Agriturismo
- Non è consentito gettare carte e rifiuti fuori dagli appositi cestini
- Non è consentito entrare con armi, coltelli, bastoni o strumenti considerati contundenti
- Dalle ore 22:00 in tutti gli appartamenti va moderato il volume acustico. Si prega di tenere un comportamento silenzioso anche nelle aree comuni.
10) ANIMALI DOMESTICI:
L'Agriturismo NON accetta animali domestici portati dagli ospiti
- Fare attenzione alla presenza degli animali che vivono nell’agriturismo.
11) WI FI e INTERNET VIA CAVO:
a. La stampante e il materiale di consumo sono previsti solo per massimo 5 fogli ad utilizzatore (stampa di biglietti aerei o navali e simili). Vi preghiamo di rivolgervi alla reception
b. Alcuni appartamenti dell’Agriturismo sono coperti da servizio Wi Fi, la cui password è riportata in ogni appartamento, nell’apposita cartellina. Ogni appartamento è dotato di connessione Internet via cavo. La presa è in camera da letto, sotto la scrivania
c. La RECEPTION non è tenuta a conoscere le modalità tecniche degli apparecchi elettronici e device dei clienti, né le modalità di utilizzo e impostazione.
12) ORARI:
a. Rispettate gli orari esposti per usufruire dei servizi (Piscina, MiniGolf)
b. All’arrivo la consegna degli appartamenti avviene dalle ore 15:00 alle ore 18:00
c. Alla partenza, gli appartamenti devono essere riconsegnati tra le ore 08:30 e le ore 10:00
d. Si prega di comunicare con largo anticipo eventuali esigenze di orario differenti da quelle qui indicate
e. SERVIZI: SI prega di attenersi agli orari esposti. La struttura non è obbligata ad erogare servizi al di fuori di tali orari né tanto meno a rimborsare servizi non usufruiti per negligenza o ritardo del cliente.
f. RIPOSO e SILENZIO: Negli orari 23:00 - 10:00 e 13:00 - 16:00 è proibito qualsiasi rumore che possa disturbare il riposo degli ospiti, compreso un tono di voce alto. L'uso della radio è consentito con estrema moderazione e, comunque, nell’assoluto rispetto dell’orario del silenzio. Fanno eccezione spettacoli e manifestazioni autorizzati dalla direzione.
13) AMBIENTE:
a. Durante il vostro soggiorno cercate di salvaguardare l’ambiente naturale facendo un uso razionale dell’acqua e dell’energia elettrica: evitate di lasciare rubinetti aperti o condizionatori e luci accese se non ne avete bisogno o quando lasciate i vostri appartamenti
b. Non gettate rifiuti nelle aree comuni e seguite le istruzioni per la raccolta differenziata dei rifiuti. In caso di dubbi chiedete al personale.
c. Non prelevate sassi o piante o altro dalle aree naturali.
d. ACQUA: L’acqua è un bene prezioso per ogni comunità. E' fatto assoluto divieto di usare l'acqua per usi impropri. L'utilizzo è consentito per soli usi primari (igiene personale, irrigazione ecc.). Gli ospiti della struttura avranno cura di evitare ogni forma di spreco.
14) APPARECCHIATURE ELETTRICHE:
a. La corrente dell’albergo è corrente alternata a 220 volt, verificate che i vostri apparecchi siano adatti a questo tipo di corrente
b. Le prese elettriche sono di tipo Italiano. Premunitevi di adattatori se i vostri apparecchi fossero dotati di spine con sistema diverso
c. L’albergatore non si assume la responsabilità di eventuali danneggiamenti alle apparecchiature dovute a causa di forza maggiore (blackout improvvisi, sbalzi di tensione, ecc.)
15) COMPORTAMENTO, DANNI:
a. Chi arreca danni all’edificio, ai beni mobili, alle attrezzature ecc. ne è ritenuto legalmente responsabile nell’ambito delle normative vigenti. Furti e danneggiamenti intenzionali verranno immediatamente denunciati. Al momento della partenza il personale della struttura effettua un controllo delle stanze ed i costi per la sostituzione di eventuali danni o la perdita di chiavi vengono addebitati e sono da versarsi al momento del check out
b. La direzione declina ogni responsabilità per eventuali infortuni a minori, i quali devono essere accompagnati dai propri genitori e/o affidatari
c. Non è consentito ospitare negli appartamenti persone non segnalate e dichiarate al momento della registrazione
d. Rispettate gli orari esposti per usufruire dei servizi
e. Rispettate gli orari della quiete pomeridiana e del riposo notturno
f. Vi preghiamo di usare con rispetto gli appartamenti, gli arredi, le attrezzature e l’inventario che vi sono messi a disposizione
g. La rottura della chiave, verrà conteggiata con un importo minimo di euro 15,00 per il duplicato. La perdita del telecomando verrà conteggiato con un importo minimo di euro 30,00.
h. Il cliente si impegna al rispetto dei locali e delle cose in esso contenute, eventuali danni arrecati volontariamente alle strutture, ma attribuibili anche a imperizia o distrazione, saranno addebitati al costo del ripristino.
16) FUMO, FUOCHI e FIAMME LIBERE:
a. VIGE IL DIVIETO DI FUMO IN TUTTI I LOCALI INTERNI DELLA STRUTTURA.
b. NON è permesso fumare negli appartamenti
c. NON è permesso Fumare, bruciare, accendere candele negli appartamenti.
d. In alcuni periodi dell’anno (Estate in modo particolare) è VIETATO accendere fuochi o usare candele e fiamme libere anche nelle aree esterne a causa del grave pericolo di incendio
e. È fatto obbligo di Informarsi e prendere visione delle disposizioni antincendio, delle attrezzature e dei comportamenti da tenere in caso di incendio
17) AREA BIMBI:
a. La fruizione della zona bimbi è consentita negli orari indicati esclusivamente agli ospiti dell’agriturismo.
b. I bambini/ragazzi sotto i 12 anni possono utilizzare la zona giochi per i bimbi solo con i genitori o con chi ne esercita la patria potestà. Si prega di vigilare che il comportamento dei propri figli sia appropriato, anche nel rapporto con gli altri bambini presenti.
c. I giochi non possono essere portati via (preghiamo i genitori di controllare)
18) RIFIUTI:
a. Le immondizie devono essere raccolte negli appositi sacchetti di raccolta ubicati negli appartamenti e nei bagni degli appartamenti. Non è consentito lasciare rifiuti o altro nelle aree comuni
b. I gentili ospiti sono pregati di seguire le istruzioni per la raccolta differenziata dei rifiuti, riportate per esteso nelle cartelline di ogni appartamento
19) VALORI:
a. Per la vostra sicurezza, vi chiediamo di non lasciare valori e oggetti incustoditi ma di riporli nelle apposite casseforti presenti nelle appartamenti
b. Vi preghiamo di notificare e consegnare al ricevimento il ritrovamento o la perdita di cose
c. Si prega inoltre, ogni qualvolta si esce dalla appartamento, di chiudere a chiave la porta e di controllare che le finestre siano ben chiuse, onde evitare eventuali sottrazioni di valori dalle stanze
d. LA DIREZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER I BENI NON CUSTODITI NELLE APPOSITE CASSETTE DI SICUREZZA.
20) RESPONSABILITA’:
a. La Direzione dell'Agriturismo non risponde dell'ammanco di oggetti e/o valori degli ospiti (ciascun Ospite è tenuto alla diligenza della custodia degli oggetti di sua proprietà), di danneggiamenti conseguenti ad eventi di forza maggiore e alla natura della cosa (eventi atmosferici, calamità naturali, epidemie, malattie, caduta di alberi o rami o prodotti che rientrino nella natura delle piante, colpi di vento, incidenti, danni o furti auto nella zona parcheggio e nell'area della struttura). Per nessun motivo, all'atto della partenza verranno riconosciuti sconti a copertura di eventuali o presunti disservizi che potranno verificarsi a seguito degli eventi sopra descritti
b. L'agriturismo non dispone di un'area custodita per il deposito bagagli